Particulier abonnement Hypotheken

Inleiding

Met het abonnement nazorg hypothecair krediet en vermogensopbouw biedt Bongers Assurantie Adviseurs BV u de mogelijkheid om uw belangen op het gebied van uw hypotheek te behartigen. U betaalt hiervoor aan Bongers Assurantie Adviseurs BV een van te voren afgesproken maandelijkse vergoeding. 

Het hypothecaire krediet heeft een looptijd van meerdere jaren. Wij willen u gedurende de looptijd van het hypothecaire krediet ook adviseren over vragen en wensen die u hebt met betrekking tot dit hypothecaire krediet. De diensten die wij gedurende het bestaan van de hypotheekovereenkomst kunnen verlenen hebben betrekking op:

 1. De door u afgesloten hypotheek.
 2. Het onderhoud van de vermogensopbouwproducten, levensverzekeringen en betalingsbeschermers die in het kader van het hypothecair krediet zijn afgesloten.
 3. De schadeverzekeringen die met uw woning verband houden.

Voor de goede orde wijzen wij erop dat deze afspraken alleen betrekking hebben op de diensten die wij aan u verlenen. Met betrekking tot het hypothecaire krediet zelf hebt u een overeenkomst gesloten met de geldverstrekker. Op deze hypotheekovereenkomst zijn andere voorwaarden van toepassing. Ditzelfde geldt voor de schadeverzekeringen waarvoor u een overeenkomst afsluit met een of meerdere verzekeringsmaatschappijen.

Partijen

Wij verrichten onze werkzaamheden gedurende het bestaan van de hypotheekovereenkomst op basis van een tussen u en Bongers Assurantie Adviseurs B.V afgesloten abonnement.

Omvang dienstverlening

Hieronder ziet u een overzicht van de dienstverlening die wij aanbieden. U treft een korte omschrijving aan van de inhoud van de verschiillende onderdelen van het betreffende abonnement.

Advisering Schadeverzekeringen

 • Inventariseren van de verzekerbare risico's op het gebied van particuliere schadeverzekeringen met betrekking tot uw woning die nu nog niet zijn verzekerd.
 • Marktanalyse van de verzekerbare risico's met betrekking tot uw woning die al zijn verzekerd.
 • Advies om wel of geen aanvullende verzekeringen met betrekking tot uw woning af te sluiten.

Bemiddeling Schadeverzekeringen

 • Onderzoek naar de kwaliteit van de voorwaarden van de schadeverzekeringen met betrekking tot uw woning en de hoogte van de premie van aanvullend te verzekeren risico's en ons advies daarover.
 • Verzorgen van voorlopige dekkingen met betrekking tot de schadeverzekeringen tot uw woning indien wenselijk en nadrukkelijk met u afgesproken.
 • Verzorgen van de aanvraag van de nieuwe schade-verzekeringen met betrekking tot uw woning en de bewaking van termijnen.
 • Verzorgen van de communicatie met de verzekeringsmaatschappijen waarbij schadeverzekeringen met betrekking tot uw woning moeten worden opgezegd of worden aangepast.
 • Bewaking tijdige ontvangst verzekeringsdocumenten van de schadeverzekeringen met betrekking tot uw woning en controle of inhoud conform onze aanvraag is.
 • Controle juiste premiestelling van de schadeverzekeringen met betrekking tot uw woning inclusief recht op premiekortingen.

Beheer Schadeverzekeringen

 • Archivering van de particuliere schadeverzekeringen met betrekking tot uw woning.
 • Periodieke controle of bestaande verzekeringen nog passen bij uw omsatandigheden.

Ondersteuning bij schade

 • Ondersteunen bij invullen schade aangifte.
 • Benoemen indien wenselijk van contra expertise.
 • Overleg met verzekeringsmaatschappij en bewaking termijnen.
 • Controle juistheid standpunten verzekeringsmaatschappij.

Beheer vermogensopbouwproducten, levensverzekeringen en betalingsbeschermers

 • Archivering van de documenten inzake de vermogensopbouwproducten waaronder levensverzekeringen en betalingsbeschermers met betrekking tot uw woning.

Onderhoud vermogensopbouwproducten, levensverzekeringen en betalingsbeschermers

 • Periodieke controle of de bestaande vemogensopbouwproducten waaronder levensverzekeringen alsmede betalingsbeschermers met betrekking tot kosten en rendement zich ontwikkelen conform de verwachting ten tijde van het advies.
 • Periodieke controle of wijzigingen in uw persoonlijke situatie het wenselijk maken de bestaande vermogensopbouwproducten waaronder levensverzekeringen alsmede betalingsbeschermers aan te passen.
 • Het verzorgen van het doorvoeren van door u gewenste wijzigingen met betrekking tot de bestaande vermogensopbouwproducten waaronder levensverzekeringen alsmede betalingsbeschermers.

Ondersteuning bij claim op een betalingsbeschermer

 • Ondersteuning bij invullen schade aangifte betalingsbeschermer.
 • Overleg met verzekeringsmaatschappij en bewaking termijnen.
 • Controle juistheid standpunten verzekeringsmaatschappij.

Beheer Hypotheekovereenkomst

 • Archivering van de documenten inzake de hypothecaire kredietovereenkomst met betrekking tot uw woning die via ons kantoor zijn gesloten.

Onderhoud hypotheekovereenkomst

 • Informatie over relevante veranderingen van algemene aard op het gebied van sociale of fiscale wetgeving voor zover in het algemeen van belang voor consumenten met een hypothecair krediet.
 • Periodieke controle of het bestaande hypothecaire krediet nog passend is bij uw actuele persoonlijke situatie.
 • Advies en verzorgen aanpassing bestaand hypothecair krediet als gevolg van wijzigingen in uw actuele persoonlijke situatie.
 • Periodieke controle hoe bestaand hypothecair krediet zich verhoudt tot actueel aanbod van geldverstrekkers.
 • Bemiddeling bij oversluiten bestaand hypothecair krediet naar nieuw hypothecair krediet indien dit door wijziging in uw persoonlijke situatie en/of ontwikkelingen in het actuele aanbod van geldverstrekkers voor u passend is.
 • Advies over te kiezen renteperiode bij verstrijken renteverval periode.
 • Voorafgaand aan het moment waarop de hypotheek moet worden afgelost, bespreken wij op welke wijze deze aflossing het best kan geschieden.

Mogelijkheden voor aanvullende dienstverlening

 • Verzorgen van aangifte en voorlopige teruggave IB.
 • Verzorgen jaarruimte berekening.
 • Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid in het geval van scheiding.