Particulier abonnement Levensverzekeringen

Inleiding

Met het abonnement Levensverzekeringen biedt Bongers Assurantie Adviseurs BV u de mogelijkheid om uw belangen op het gebied van verzekeringen te behartigen. U betaalt hiervoor aan Bongers Assurantie Adviseurs BV een van te voren afgesproken maandelijkse vergoeding. Bongers Assurantie Adviseurs BV ontvangt geen beloning in enige andere vorm van verzekeraars voor het voor u afsluiten van financiële producten.

Als onafhankelijk adviseur zal Bongers Assurantie Adviseurs zich inspannen om u de best passende verzekeringen aan te bieden.

Bongers Assurantie Adviseurs kent verschillende abonnementsvormen. De abonnementsvorm die aansluit bij uw situatie kent een vast tarief en wordt tevoren met u vastgesteld. U kunt tevens beslissen om buiten het abonnement om verzekeringen af te sluiten tegen een vaste vergoeding. U komt bij Bongers Assurantie Adviseurs BV dan ook niet voor ongewenste verrassingen te staan.

Taak van Bongers Assurantie Adviseurs BV

Bongers Assurantie Adviseurs BV helpt u, binnen de mogelijkheden die ons ter beschikking staan, bij het zoeken naar die verzekering die goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en wensen. Nadat deze verzekering is gekozen, verzorgen wij de totstandkoming van de verzekering. Gedurende de looptijd van de verzekering ondersteunen wij u indien aanpassing van de verzekering nodig is. Om u het juiste advies te kunnen geven dat bij uw persoonlijke situatie past is het belangrijk dat wij uw persoonlijke situatie goed in kaart kunnen brengen. Hierbij is het van groot belang dat u op ons verzoek de juiste gegevens tijdig aanlevert zodat wij ons advies daarop kunnen afstemmen.

Werkzaamheden

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 1. Werkzaamheden waarvan het bij het afsluiten van het abonnement onzeker is of en zo ja wanneer en hoe vaak u daarvan gebruik zult maken. Denk hierbij aan onze begeleiding en deskundige ondersteuning bij verhuizing, wijziging burgerlijke staat, incasso, overlijden en wetswijzigingen.
 2. Werkzaamheden die wij voor u zeker in de abonnementsperiode zullen verrichten. Denkt u hierbij aan een 3 jaarlijkse poliscontrole waarbij we beoordelen of de verzekeringen die onder uw abonnement vallen nog wel aansluiten bij uw persoonlijke wensen of tegen betere condities kan worden gesloten. Op grond van uw abonnement hebt u iedere 3 jaar recht op een volledige doorlichting van de verzekeringen die onder dit abonnement vallen.

Op ons abonnement is onderstaande dienstverlening van toepassing:

 1. Wij selecteren de verzekeringsmaatschappij welke naar ons oordeel en ervaring goed aansluit bij uw persoonlijke situatie. Hierbij letten wij niet alleen op de premie maar kijken wij ook naar de polisvoorwaarden. Ook de persoonlijke ervaring die wij met verzekeraars hebben betrekken wij in de keuze.
 2. Wij begeleiden u bij het correct aanvragen van uw verzekeringen. Hierbij is het onze intentie om er voor te zorgen dat u de juiste gegevens aan de verzekeraar verstrekt zodat hierover geen discussies kunnen ontstaan.
 3. Wij verzorgen namens u alle contacten met de verzekeraar in het kader van het aanvragen en/of aanpassen van de verzekeringen. Deze contacten kunnen zowel schriftelijk als mondeling zijn.
 4. Alle vragen die u hebt ten aanzien van het afsluiten of het aanpassen van verzekeringen kunt u aan ons stellen. In de meeste gevallen zullen wij u direct het antwoord kunnen geven. In de overige gevallen nemen wij namens u contact op met de verzekeraar. Nadat wij het antwoord van de verzekeraar hebben vernomen informeren wij u daarover.
 5. Wij controleren de polissen die de verzekeraar heeft opgemaakt en welke via ons kantoor tot stand zijn gebracht. Hierbij letten wij vooral op de vraag of aanpassingen die u wenst correct door de verzekeraar zijn doorgevoerd. Maar ook of de juiste premie aan u wordt berekend.

Het particulier abonnement Levensverzekeringen

Met dit abonnement adviseren wij u over levensverzekeringen en verzekeringsvoorwaarden die goed passen bij uw persoonlijke situatie en wensen. Bij een verzoek tot uitkering zullen wij ons inspannen dat uw verzekeraar de uitkering z.s.m en zorgvuldig afhandelt. In de regel komt Bongers Assurantie Adviseurs BV persoonlijk bij u aan huis om te adviseren/bemiddelen over verzekeringen of u te ondersteunen bij de uitbetaling van de polis.

De maandelijkse kosten voor het abonnement Leven worden vooraf met u vastgesteld. Het maandbedrag voor dit abonnement wordt bepaald door het aantal levensverzekeringen dat in het abonnement worden opgenomen.

Het Particulier abonnement Levensverzekeringen biedt u onderstaande voordelen:

 • Advies en bemiddeling aan huis.
 • Advies en bemiddeling voor uw levensverzekeringen.
 • Overstapservice elders lopende verzekeringen.
 • Archivering van al uw levensverzekeringen die onderdeel uitmaken van het abonnement.
 • Administratieve verwerking van mutaties gedurende de looptijd van de verzekering.
 • Begeleiding en ondersteuning bij uitkering van een levensverzekering.
 • Telefonische ondersteuning en beantwoording van al uw levensverzekeringsvragen.
 • Maandelijkse betaling zonder toeslag.
 • Dagelijks opzegbaar.
 • 3 jaar jaarlijks een service bezoek aan huis inclusief eventuele administratieve aanpassingen.

Gedragscode

Wij verklaren ons in ons dagelijks handelen te laten leiden door onderstaande uitgangspunten:

 • Wij geven onze cliënten naar eer en geweten advies over de producten die het best passend zijn bij hun wensen en omstandigheden.
 • Wij houden in onze adviezen rekening met de belangen van onze cliënten op langere termijn, voor zover wij hiermee bekend zijn of deze kunnen veronderstellen.
 • Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met de belangen van onze cliënten. Ook niet in het geval de cliënt hier expliciet om vraagt en ons juridisch vrijwaart van eventuele gevolgen.
 • Wij behandelen en beschouwen alle gegevens van onze cliënten als strikt vertrouwelijk. Informatie over en van cliënten wordt door ons uitsluitend gebruikt wanneer dit past in de behartiging van de belangen die de cliënt ons heeft toevertrouwd.
 • In ons dagelijks handelen zijn wij ons terdege van bewust dat wij een vertrouwensfunctie vervullen en dat schending van dit vertrouwen niet alleen het aanzien van ons kantoor maar de gehele branche van financiële dienstverlening kan schaden.